Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Een concessie kan dienen voor:

 • de aanvrager
 • zijn echtgenoot
 • zijn bloed- of aanverwanten
 • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast:

 • De gemeenteraad kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.
 • Voor intergemeentelijke begraafplaatsen is het intergemeentelijke samenwerkingsverband bevoegd.

Procedure

Het aanvraagformulier voor concessies kunt u verkrijgen bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente.

De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene. De maximale termijn van een concessie is 30 jaar.

Er kan ook een termijn van 10 jaar aangevraagd worden, deze termijn is de wettelijke grafrust.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

 • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
 • na elke nieuwe bijzetting in de concessie

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Bedrag

De retributie voor inwoners wordt vastgesteld als volgt:

 • grafkelder 30 jaar: 1 500 euro
 • verlenging grafkelder 30 jaar: 750 euro
 • urnenkelder 30 jaar: 1 500 euro
 • verlenging urnenkelder 30 jaar: 750 euro
 • nis in columbarium 30 jaar: 1 500 euro
 • verlenging nis in columbarium 30 jaar: 750 euro
 • kinderbegraafplaats 50 jaar: gratis
 • verlenging kinderbegraafplaats 30 jaar: gratis
 • perk oudstrijders 50 jaar: gratis
 • verlenging perk oudstrijders 30 jaar: gratis
 • prijs ontgraving: 1 000 euro
 • concessie 30 jaar naar aanleiding van ontgraving: 1 500 euro
 • bijkomende concessie 1 persoon 30 jaar: 1 000 euro
 • openen grafkelder voor bijzetting: 350 euro
 • naamplaatje na ontgraving 30 jaar: 250 euro

Voor niet-inwoners, die niet aan de uitzonderingen in bijlage voldoen, worden de prijzen met 50% verhoogd.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.