Bijzonder plan van aanleg Diegem (BPA)

Het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) legt de bestemming van gronden vast. Het plan wordt opgemaakt door de gemeente en is veel gedetailleerder dan het gewestplan. Het omvat slechts bepaalde delen van de gemeente. Het plan bevat tevens voorschriften en richtlijnen over het bouwen op percelen.

Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden geen BPA's meer opgemaakt, maar wel gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP).

Volgende BPA's zijn van toepassing in Diegem: