Horecazaak opstarten (vergunning)

Een exploitatievergunning voor de horeca maakt het mogelijk een horecazaak open te houden. Elke toekomstige exploitant moet vóór het openen, het openhouden of het heropenen van een horecazaak een exploitatievergunning hebben.

Als uitbater bevindt u zich in één van volgende gevallen:

  • U hebt een definitieve exploitatievergunning (uitgereikt vóór 1 februari 2021): uw vergunning is 10 jaar geldig. U vraagt een nieuwe aan vóór het einde van de geldigheidsduur van uw huidige vergunning.
  • U hebt een definitieve exploitatievergunning (uitgereikt na 1 februari 2021): uw vergunning is geldig van zolang aan alle voorwaarden van “het reglement betreffende de uitbating van horecazaken, nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie” is voldaan.
  • U hebt een voorlopige exploitatievergunning: hierin is een termijn gesteld waarbinnen u moet voldoen aan de gebreken vermeld in het brandweerverslag. Zodra dat is gebeurd, vraagt u opnieuw een brandweercontrole aan bij de dienst lokale economie.
  • U hebt al een aanvraag voor exploitatievergunning ingediend maar de brandweer nam nog geen contact met u op. Neem contact met de dient lokale economie van de gemeente, zij contacteren de brandweer om het nodige te doen.
  • U hebt geen exploitatievergunning en deed nog geen aanvraag. U mag NIET uitbaten. Dien de aanvraag in en bezorg dit zo snel mogelijk aan de dienst lokale economie van de gemeente.

Procedure

Een exploitatievergunning aanvragen kan door een ingevuld aanvraagformulier in te dienen bij de dienst lokale economie van de gemeente. De aanvraag wordt overgemaakt aan de brandweerzone West, die u contacteert voor controle van uw zaak.

De brandweer maakt een controleverslag op en bezorgt het verslag aan u en aan de gemeente.

Bij een negatief brandweerverslag dient u de inrichting in orde te maken. U werkt alle opmerkingen in het brandweerverslag weg. Van zodra dit gebeurd is vraagt u een nieuwe brandweercontrole aan bij de dienst lokale economie van de gemeente.

Bij een positief brandweerverslag levert de burgemeester een definitieve exploitatievergunning.

Op basis van een volledig negatief brandweerverslag kan de burgemeester de aanvraag weigeren en is er geen uitbating mogelijk.

De gemeente verwittigt zelf de brandweer voor een controle.

Aandachtspunten

De exploitatievergunning horeca wordt afgeleverd aan de uitbater van een horecazaak, dus niet aan de eigenaar. Ze staat op naam en is niet overdraagbaar.

De aanvraag voor een exploitatievergunning wordt gericht aan de burgemeester, niet aan de brandweer.

Elke wijziging van de uitbating (infrastructuurwerken, wijziging binneninrichting, functiewijziging, nieuwe uitbater, …) noodzaakt een nieuwe brandweercontrole en afgifte van een nieuwe exploitatievergunning.

De aanvraag voor een exploitatievergunning inzake brandveiligheid gaat altijd samen met de aanvraag van een vergunning voor drankgelegenheid (schenken van gegiste dranken). 

Zonder deze vergunningen is er geen uitbating mogelijk.

Hebt u als horeca-uitbaters geïnvesteerd om uw zaak brandveilig te maken, dan kan u onder bepaalde voorwaarden een gemeentelijke toelage krijgen. De voorwaarden staan uitvoerig beschreven in het toelagereglement.